1N4728A

Tên hàng: 1N4728A Diode Zener 3V3 1W; Mã: 1N4728A

1N4728A Diode Zener 3V3 1W

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: 1N4728A Diode Zener 3V3 1W;

Mã: 1N4728A

LÊN ĐẦU TRANG