1N4738A

Tên hàng: 1N4738A Diode Zener 8V2 1W; Mã: 1N4738A; Kiểu chân: cắm DO-41

1N4738A Diode Zener 8V2 1W

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: 1N4738A Diode Zener 8V2 1W;

Mã: 1N4738A;

Kiểu chân: cắm DO-41

LÊN ĐẦU TRANG