2SA1943_OLD

Tên hàng: A1943 2SA1943 PNP Transistor 15A 230V (TM); Mã: 2SA1943_OLD

A1943 2SA1943 PNP Transistor 15A 230V (TM)

Giá: 10.500 VNĐ

Tên hàng: A1943 2SA1943 PNP Transistor 15A 230V (TM);

Mã: 2SA1943_OLD

LÊN ĐẦU TRANG