2SB647

Tên hàng: 2SB647 B647 TO92 PNP Transistor; Mã: 2SB647; Kiểu chân: cắm TO-92

2SB647 B647 TO92 PNP Transistor

Giá: 2.000 VNĐ

Tên hàng: 2SB647 B647 TO92 PNP Transistor;

Mã: 2SB647;

Kiểu chân: cắm TO-92

LÊN ĐẦU TRANG