74VHC244MTCX_TSSOP20_nic

Tên hàng: V244 74VHC244MTCX TSSOP20

V244 74VHC244MTCX TSSOP20

Giá: 6.000 VNĐ

Tên hàng: V244 74VHC244MTCX TSSOP20