CNY17-3_DIP6;

Tên hàng: CNY17-3 DIP6 Photo-Transistor optocouplers; Mã: CNY17-3_DIP6; Kiểu chân: cắm DIP-6

CNY17-3 DIP6 Photo-Transistor optocouplers

Giá: 6.500 VNĐ

Tên hàng: CNY17-3 DIP6 Photo-Transistor optocouplers;

Mã: CNY17-3_DIP6;

Kiểu chân: cắm DIP-6

LÊN ĐẦU TRANG