Damper diode fast

Tên hàng: BY329X-1500S BY329X TO220 Damper diode fast, high-voltage 6A 1500V (TM); Mã: BY329X-1500S_OLD; Kiểu chân: cắm TO-2202; Hàng tương đương: BY329X-1500, BY329X-1500S BY329X-1200, BY329X-1200S

BY329X-1500S BY329X TO220 Damper diode fast, high-voltage 6A 1500V (TM)

Giá: 6.000 VNĐ

Tên hàng: BY329X-1500S BY329X TO220 Damper diode fast, high-voltage 6A 1500V (TM);

Mã: BY329X-1500S_OLD;

Kiểu chân: cắm TO-2202;

Hàng tương đương: BY329X-1500, BY329X-1500S BY329X-1200, BY329X-1200S