Điện trở 33R 0.25W 33R (33R 1/4W)

Tên hàng: Điện trở 33R 0.25W 33R (33R 1/4W); Mã: RES-33R0.25W

Điện trở 33R 0.25W 33R (33R 1/4W);

Giá: 11.000 VNĐ

Tên hàng: Điện trở 33R 0.25W 33R (33R 1/4W);

Mã: RES-33R0.25W