E13009L J13009 KSE13009L N Transistor 12A 400V BCE

Tên hàng: E13009L J13009 KSE13009L N Transistor 12A 400V BCE; Kiểu chân: TO-3P

E13009L J13009 KSE13009L N Transistor 12A 400V BCE

Giá: 13.000 VNĐ

Tên hàng: E13009L J13009 KSE13009L N Transistor 12A 400V BCE;

Kiểu chân: TO-3P

LÊN ĐẦU TRANG