HP2531_DIP-8;

Tên hàng: A2531 HP2531 HCPL-2531 ACPL-2531 Photo-IC optocoupler; Mã: HP2531_DIP-8; Hãng sx: AVAGO; Kiểu chân: cắm DIP-8

A2531 HP2531 HCPL-2531 ACPL-2531 Photo-IC optocoupler

Giá: 10.500 VNĐ

Tên hàng: A2531 HP2531 HCPL-2531 ACPL-2531 Photo-IC optocoupler;

Mã: HP2531_DIP-8;

Hãng sx: AVAGO;

Kiểu chân: cắm DIP-8