L2901

Tên hàng: L2901 SSOP14 IC thuật toán; Kiểu chân: dán TSSOP-14; Hãng sx: TI; Mã: L2901_TSSOP-14; Dùng cho: Vật tư PLC

L2901 SSOP14 IC thuật toán

Giá: 15.000 VNĐ

Tên hàng: L2901 SSOP14 IC thuật toán;

Kiểu chân: dán TSSOP-14;

Hãng sx: TI;

Mã: L2901_TSSOP-14;

Dùng cho: Vật tư PLC

LÊN ĐẦU TRANG