RES-10K0.25W

Tên hàng: Điện trở 10K 0.25W (10K 1/4W) sai số 1%; Mã: RES-10K0.25W

Điện trở 10K 0.25W (10K 1/4W) sai số 1%

Giá: 7.000 VNĐ

Tên hàng: Điện trở 10K 0.25W (10K 1/4W) sai số 1%;

Mã: RES-10K0.25W

Tên hàng: Điện trở 10K 0.25W (10K 1/4W) sai số 1%; Mã: RES-10K0.25W

Điện trở 10K 0.25W (10K 1/4W) sai số 1%

Giá: 95 VNĐ

Tên hàng: Điện trở 10K 0.25W (10K 1/4W) sai số 1%;

Mã: RES-10K0.25W

LÊN ĐẦU TRANG