RES-10K1W

Tên hàng: Điện trở 12K 1W (12K 1W) sai số 1%; Mã: RES-12K1W

Điện trở 10K 1W (10K 1W) sai số 1%

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: Điện trở 10K 1W (10K 1W) sai số 1%;

Mã: RES-10K1W

LÊN ĐẦU TRANG