RES-10R0.125W

Tên hàng: Điện trở 10R 0.125W (10R 1/8W) sai số 5%; Mã: RES-10R0.125W

Điện trở 10R 0.125W (10R 1/8W) sai số 5%

Giá: 80 VNĐ

Tên hàng: Điện trở 10R 0.125W (10R 1/8W) sai số 5%;

Mã: RES-10R0.125W

LÊN ĐẦU TRANG