RES-120R0.25W

Tên hàng: Điện trở 120R 0.25W (120R 1/4W); Mã: RES-120R0.25W

Điện trở 120R 0.25W (120R 1/4W)

Giá: 95 VNĐ

Tên hàng: Điện trở 120R 0.25W (120R 1/4W);

Mã: RES-120R0.25W

LÊN ĐẦU TRANG