RES-180K0.25W

Tên hàng: Điện trở 180K 0.25W (180K 1/4W) sai số 1%; Mã: RES-180K0.25W

Điện trở 180K 0.25W (180K 1/4W) sai số 1%

Giá: 95 VNĐ

Tên hàng: Điện trở 180K 0.25W (180K 1/4W) sai số 1%;

Mã: RES-180K0.25W

LÊN ĐẦU TRANG