RES-1M1W

Tên hàng: Điện trở 1M 1W (1M 1W) sai số 1%; Mã: RES-1M1W

Điện trở 1M 1W (1M 1W) sai số 1%

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: Điện trở 1M 1W (1M 1W) sai số 1%;

Mã: RES-1M1W

LÊN ĐẦU TRANG