RES-200R0.25W

Tên hàng: Điện trở 200R 0.25W (200R 1/4W) sai số 1%; Mã: RES-200R0.25W

Điện trở 200R 0.25W (200R 1/4W) sai số 1%

Giá: 95 VNĐ

Tên hàng: Điện trở 200R 0.25W (200R 1/4W) sai số 1%;

Mã: RES-200R0.25W

Tên hàng: Điện trở 200R 0.25W (200R 1/4W); Mã: RES-200R0.25W

Điện trở 200R 0.25W (200R 1/4W)

Giá: 95 VNĐ

Tên hàng: Điện trở 200R 0.25W (200R 1/4W);

Mã: RES-200R0.25W

LÊN ĐẦU TRANG