RES-220K0.25W

Tên hàng: Điện trở 220K 0.25W (220K 1/4W); Mã: RES-220K0.25W

Điện trở 220K 0.25W (220K 1/4W)

Giá: 95 VNĐ

Tên hàng: Điện trở 220K 0.25W (220K 1/4W);

Mã: RES-220K0.25W

LÊN ĐẦU TRANG