RES-220K1W

Tên hàng: Điện trở 220K 1W (220K 1W) sai số 1%; Mã: RES-220K1W

Điện trở 220K 1W (220K 1W) sai số 1%

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: Điện trở 220K 1W (220K 1W) sai số 1%;

Mã: RES-220K1W

LÊN ĐẦU TRANG