RES-5.1K0.25W

Tên hàng: Điện trở 5.1K 0.25W (5K1 1/4W); Mã: RES-5.1K0.25W

Điện trở 5.1K 0.25W (5K1 1/4W)

Giá: 95 VNĐ

Tên hàng: Điện trở 5.1K 0.25W (5K1 1/4W);

Mã: RES-5.1K0.25W

LÊN ĐẦU TRANG