RES-560R0.25W

Tên hàng: Điện trở 560R 0.25W (560R 1/4W); Tên hàng: Điện trở 560R 0.25W (560R 1/4W); Mã: RES-560R0.25WMã: RES-560R0.25W

Điện trở 560R 0.25W (560R 1/4W)

Giá: 95 VNĐ

Tên hàng: Điện trở 560R 0.25W (560R 1/4W);

Mã: RES-560R0.25W

LÊN ĐẦU TRANG