RES-680K0.25W

Tên hàng: Điện trở 680K 0.25W (680K 1/4W) sai số 1%; Mã: RES-680K0.25W

Điện trở 680K 0.25W (680K 1/4W) sai số 1%

Giá: 95 VNĐ

Tên hàng: Điện trở 680K 0.25W (680K 1/4W) sai số 1%;

Mã: RES-680K0.25W

LÊN ĐẦU TRANG