TLP-281-1_SOP4;

Tên hàng: P281 TLP281-1 Photo-Tran; Mã hàng: TLP-281-1_SOP4; Kiểu chân: dán SOP-4; Hãng sx: TOSHIBA; Hàng tương đương: TLP281-2; TLP281-3, TLP281-4; P281-2, P281-3, P281-4; Thông số: TOSHIBA PHOTOCOUPLER GaAsIRED & PHOTO-TRANSISTORTLP281, TLP281-4 PROGRAMMABLE CONTROLLERS AC/DC-INPUT MODULE PC CARD MODEM(PCMCIA)TLP281 and TLP281-4 is a very small and thin coupler, suitable for surface mount assembly in applications such as PCMCIA Fax mode

P281 TLP281-1 Photo-Tran

Giá: 2.500 VNĐ

Tên hàng: P281 TLP281-1 Photo-Tran;

Mã hàng: TLP-281-1_SOP4;

Kiểu chân: dán SOP-4;

Hãng sx: TOSHIBA;

Hàng tương đương: TLP281-2; TLP281-3, TLP281-4; P281-2, P281-3, P281-4; Thông số: TOSHIBA PHOTOCOUPLER GaAsIRED & PHOTO-TRANSISTORTLP281, TLP281-4 PROGRAMMABLE CONTROLLERS AC/DC-INPUT MODULE PC CARD MODEM(PCMCIA)TLP281 and TLP281-4 is a very small and thin coupler, suitable for surface mount assembly in applications such as PCMCIA Fax mode

LÊN ĐẦU TRANG