Tụ nhôm dán 220uF 16V

Tên hàng: Tụ nhôm dán 220uF 16V SMD 6.3x7.7mm

Tụ nhôm dán 220uF 16V SMD 6.3×7.7mm

Giá: 1.000 VNĐ

Tên hàng: Tụ nhôm dán 220uF 16V SMD 6.3×7.7mm

LÊN ĐẦU TRANG