USB-B Cổng USB B loại cái

Tên hàng: USB-B Cổng USB B loại cái, chân cắm hàn mạch;Tên hàng: USB-B Cổng USB B loại cái, chân cắm hàn mạch;

USB-B Cổng USB B loại cái, chân cắm hàn mạch;

Giá: 1.500 VNĐ

Tên hàng: USB-B Cổng USB B loại cái, chân cắm hàn mạch;