TLP759 SOP8 Photo-Tran opto photocoupler

Giá: 11.000 VNĐ

Tên hàng: TLP759 SOP8 Photo-Tran opto photocoupler;

Mã: TLP759_SOP8;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Thương hiệu: TOSHIBA;

Hàng tương đương: TLP759F

Tên hàng: TLP759 SOP8 Photo-Tran opto photocoupler;  Mã: TLP759_SOP8;  Kiểu chân: dán SOP-8;  Thương hiệu: TOSHIBA;  Hàng tương đương: TLP759F

Tên hàng: TLP759 SOP8 Photo-Tran opto photocoupler;
Mã: TLP759_SOP8;
Kiểu chân: dán SOP-8;
Thương hiệu: TOSHIBA;
Hàng tương đương: TLP759F

Tags: ,