Tụ CBB22 630V154J 0.15uF 630V 15mm

Giá: 2,000 VNĐ

Tên hàng: Tụ CBB22 630V154J 0. We do not sell or share any personally identifiable information about our players with any best casino restaurants in las vegas third party. 15uF 630V 15mm;

Mã: CBB22-154J630V

Tên hàng: Tụ CBB22 630V154J 0.15uF 630V 15mm; Mã: CBB22-154J630V

Tên hàng: Tụ CBB22 630V154J 0.15uF 630V 15mm;
Mã: CBB22-154J630V

Tags: ,
LÊN ĐẦU TRANG