Tụ hóa 100uF 50V 100uF 8x12mm; Kiểu chân: cắm;

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: Tụ hóa 100uF 50V 100uF 8x12mm;

Kiểu chân: cắm;

Tên hàng: Tụ hóa 100uF 50V 100uF 8x12mm;  Kiểu chân: cắm;

Tên hàng: Tụ hóa 100uF 50V 100uF 8x12mm;
Kiểu chân: cắm;

Tags: ,