Tụ hóa 10uF 400V 10uF 10x17mm; Kiểu chân: cắm;

Giá: 1.000 VNĐ

Tên hàng: Tụ hóa 10uF 400V 10uF 10x17mm;

Kiểu chân: cắm;

Tên hàng: Tụ hóa 10uF 400V 10uF 10x17mm;  Kiểu chân: cắm;

Tên hàng: Tụ hóa 10uF 400V 10uF 10x17mm;
Kiểu chân: cắm;

Tags: ,
LÊN ĐẦU TRANG