Tụ hóa 220uF 35V 220uF 8x12mm

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: Tụ hóa 220uF 35V 220uF 8x12mm;

Kiểu chân: cắm;

Tên hàng: Tụ hóa 220uF 35V 220uF 8x12mm;  Kiểu chân: cắm;

Tên hàng: Tụ hóa 220uF 35V 220uF 8x12mm;
Kiểu chân: cắm;

Tags: ,
LÊN ĐẦU TRANG