Đầu cắm header 4×1 cái, chân 3.96mm thẳng

Giá: 100 VNĐ

Tên hàng: Đầu cắm header 4×1 cái, chân 3.96mm thẳng;

Mã: VH3.96-4Y

Tên hàng: Đầu cắm header 4x1 cái, chân 3.96mm thẳng;  Mã: VH3.96-4Y

Tên hàng: Đầu cắm header 4×1 cái, chân 3.96mm thẳng;
Mã: VH3.96-4Y

Tags: ,