Đầu cắm header 5×1 cái, chân 3.96mm thẳng

Giá: 100 VNĐ

Tên hàng: Đầu cắm header 5×1 cái, chân 3.96mm thẳng;

Mã: VH3.96-5Y

Tên hàng: Đầu cắm header 5x1 cái, chân 3.96mm thẳng;  Mã: VH3.96-5Y

Tên hàng: Đầu cắm header 5×1 cái, chân 3.96mm thẳng;
Mã: VH3.96-5Y

Tags: ,