Đầu cắm header 7×1 cái, chân 3.96mm thẳng

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: Đầu cắm header 7×1 cái, chân 3.96mm thẳng;

Mã: VH3.96-7Yn

Tên hàng: Đầu cắm header 7x1 cái, chân 3.96mm thẳng;  Mã: VH3.96-7Yn

Tên hàng: Đầu cắm header 7×1 cái, chân 3.96mm thẳng;
Mã: VH3.96-7Yn

Tags: ,