WH148 B100K Biến trở ampli đơn, tay vặn dài 15mm

Giá: 5.000 VNĐ

Tên hàng: WH148 B100K Biến trở ampli đơn, tay vặn dài 15mm;

Mã: WH148-B100K

Tên hàng: WH148 B100K Biến trở ampli đơn, tay vặn dài 15mm;  Mã: WH148-B100K

Tên hàng: WH148 B100K Biến trở ampli đơn, tay vặn dài 15mm;
Mã: WH148-B100K

Tags: ,