WH148 B500K Biến trở ampli đơn, tay vặn dài 15mm

Giá: 2.500 VNĐ

Tên hàng: WH148 B500K Biến trở ampli đơn, tay vặn dài 15mm;

Mã: WH148-B500K

Tên hàng: WH148 B500K Biến trở ampli đơn, tay vặn dài 15mm;  Mã: WH148-B500K

Tên hàng: WH148 B500K Biến trở ampli đơn, tay vặn dài 15mm;
Mã: WH148-B500K

Tags: ,