Trở công suất 15K 10W

Giá: 7.500 VNĐ

Tên hàng: Trở công suất 15K 10W;

Tag: 10W15KRJ 10W15K 10W15KJ

Tên hàng: Trở công suất 15K 10W;  Tag: 10W15KRJ 10W15K 10W15KJ

Tên hàng: Trở công suất 15K 10W;
Tag: 10W15KRJ 10W15K 10W15KJ

Tags: ,