Trở công suất

Tên hàng: Trở công suất 15K 10W; Tag: 10W15KRJ 10W15K 10W15KJ

Trở công suất 15K 10W

Giá: 7.500 VNĐ

Tên hàng: Trở công suất 15K 10W;

Tag: 10W15KRJ 10W15K 10W15KJ

Tên hàng: Trở công suất 2W 100R (100R 2W) 5%

Trở công suất 2W 100R (100R 2W) 5%

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: Trở công suất 2W 100R (100R 2W) 5%

Tên hàng: Trở công suất 3W 100R (100R 3W) 5%

Trở công suất 3W 100R (100R 3W) 5%

Giá: 1.500 VNĐ

Tên hàng: Trở công suất 3W 100R (100R 3W) 5%

LÊN ĐẦU TRANG