1N4733A Diode Zener 5V1 1W

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: 1N4733A Diode Zener 5V1 1W;

Mã: 1N4733A;

Kiểu chân: cắm DO-41

Tên hàng: 1N4733A Diode Zener 5V1 1W;  Mã: 1N4733A;  Kiểu chân: cắm DO-41

Tên hàng: 1N4733A Diode Zener 5V1 1W;
Mã: 1N4733A;
Kiểu chân: cắm DO-41

Tags: ,