1N4733A

Tên hàng: 1N4733A Diode Zener 5V1 1W; Mã: 1N4733A; Kiểu chân: cắm DO-41

1N4733A Diode Zener 5V1 1W

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: 1N4733A Diode Zener 5V1 1W;

Mã: 1N4733A;

Kiểu chân: cắm DO-41

LÊN ĐẦU TRANG