1N4736A Diode Zener 6V8 1W

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: 1N4736A Diode Zener 6V8 1W;

Mã: 1N4736A;

Kiểu chân: cắm DO-41

Tên hàng: 1N4736A Diode Zener 6V8 1W;  Mã: 1N4736A;  Kiểu chân: cắm DO-41

Tên hàng: 1N4736A Diode Zener 6V8 1W;
Mã: 1N4736A;
Kiểu chân: cắm DO-41

Tags: ,