1N4737A Diode Zener 7V5 1W

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: 1N4737A Diode Zener 7V5 1W;

Mã: 1N4737A;

Kiểu chân: cắm DO-41

Tên hàng: 1N4737A Diode Zener 7V5 1W;  Mã: 1N4737A;  Kiểu chân: cắm DO-41Tên hàng: 1N4737A Diode Zener 7V5 1W;  Mã: 1N4737A;  Kiểu chân: cắm DO-41

Tên hàng: 1N4737A Diode Zener 7V5 1W;
Mã: 1N4737A;
Kiểu chân: cắm DO-41

Tags: ,