1N4742 Diode Zener 12V 1W

Giá: 1.000 VNĐ

Tên hàng: 1N4742 Diode Zener 12V 1W;

Mã: 1N4742;

Kiểu chân: dán

Tên hàng: 1N4742 Diode Zener 12V 1W;  Mã: 1N4742;  Kiểu chân: dán

Tên hàng: 1N4742 Diode Zener 12V 1W;
Mã: 1N4742;
Kiểu chân: dán

Tags: ,