1N5408 Diode 3A 1000V

Giá: 1.000 VNĐ

Tên hàng: 1N5408 Diode 3A 1000V;

Mã: 1N5408;

Kiểu chân: cắm;

Phân nhóm: Diode chỉnh lưu;

Hàng tương đương: IN5408

Tên hàng: 1N5408 Diode 3A 1000V;  Mã: 1N5408;  Kiểu chân: cắm;  Phân nhóm: Diode chỉnh lưu;  Hàng tương đương: IN5408

Tên hàng: 1N5408 Diode 3A 1000V;
Mã: 1N5408;
Kiểu chân: cắm;
Phân nhóm: Diode chỉnh lưu;
Hàng tương đương: IN5408

Tags: , , ,