1N5408

Tên hàng: 1N5408 Diode 3A 1000V; Mã: 1N5408; Kiểu chân: cắm; Phân nhóm: Diode chỉnh lưu; Hàng tương đương: IN5408

1N5408 Diode 3A 1000V

Giá: 1.000 VNĐ

Tên hàng: 1N5408 Diode 3A 1000V;

Mã: 1N5408;

Kiểu chân: cắm;

Phân nhóm: Diode chỉnh lưu;

Hàng tương đương: IN5408

LÊN ĐẦU TRANG