1N5819 DO-41 Diode 1A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: 1N5819 DO-41 Diode 1A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER;

Mã: 1N5819_DO-41;

Kiểu chân: cắm DO-41

Tên hàng: 1N5819 DO-41 Diode 1A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER;  Mã: 1N5819_DO-41;  Kiểu chân: cắm DO-41

Tên hàng: 1N5819 DO-41 Diode 1A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER;
Mã: 1N5819_DO-41;
Kiểu chân: cắm DO-41

Tags: , , ,