26C31I AM26C31INSR 26C31 SOP16 5.2mm IC truyền thông Quad Receiver RS-422/RS-423

Giá: 11.500 VNĐ

Tên hàng: 26C31I AM26C31INSR 26C31 SOP16 5.2mm IC truyền thông Quad Receiver RS-422/RS-423;

Mã: 26C31_5.2;

Hãng sx: TI;

Kiểu chân: dán SOP-16 5.2mm;

Hàng tương đương: AM26LS31, AM26LS31C, AM26C31C AM26C31I

Tên hàng: 26C31I AM26C31INSR 26C31 SOP16 5.2mm IC truyền thông Quad Receiver RS-422/RS-423;  Mã: 26C31_5.2;  Hãng sx: TI;  Kiểu chân: dán SOP-16 5.2mm;  Hàng tương đương: AM26LS31, AM26LS31C, AM26C31C AM26C31I

Tên hàng: 26C31I AM26C31INSR 26C31 SOP16 5.2mm IC truyền thông Quad Receiver RS-422/RS-423;
Mã: 26C31_5.2;
Hãng sx: TI;
Kiểu chân: dán SOP-16 5.2mm;
Hàng tương đương: AM26LS31, AM26LS31C, AM26C31C AM26C31I

Tags: , ,
LÊN ĐẦU TRANG