2SA1941 PNP Transistor 10A 140V (TM)

Giá: 6.000 VNĐ

Tên hàng: 2SA1941 PNP Transistor 10A 140V (TM);

Mã: 2SA1941_OLD

Tên hàng: 2SA1941 PNP Transistor 10A 140V (TM);  Mã: 2SA1941_OLD

Tên hàng: 2SA1941 PNP Transistor 10A 140V (TM);
Mã: 2SA1941_OLD

Tags: ,