2SB772 B772 SOT-89 P Transistor 3A 30V

Giá: 1.000 VNĐ

Tên hàng: 2SB772 B772 SOT-89 P Transistor 3A 30V;

Mã: B772_SOT-89;

Kiểu chân: SOT-89

Tên hàng: 2SB772 B772 SOT-89 P Transistor 3A 30V;  Mã: B772_SOT-89;  Kiểu chân: SOT-89

Tên hàng: 2SB772 B772 SOT-89 P Transistor 3A 30V;
Mã: B772_SOT-89;
Kiểu chân: SOT-89

Tags: , ,