A7800, HP7800, HCPL-7800 SOP8 Photocoupler opto cách ly quang

Giá: 28.500 VNĐ

Tên hàng: A7800, HP7800, HCPL-7800 SOP8 Photocoupler opto cách ly quang;

Mã: A7800_SOP8;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Hàng tương đương: A7800, A7800A, HCPL-7800; HCPL7800 SOP8 Photocoupler opto cách ly quang;

Mã kho: A7800_SOP8_906

Tên hàng: A7800, HP7800, HCPL-7800 SOP8 Photocoupler opto cách ly quang;  Mã: A7800_SOP8;  Kiểu chân: dán SOP-8;  Hàng tương đương: A7800, A7800A, HCPL-7800; HCPL7800 SOP8 Photocoupler opto cách ly quang;  Mã kho: A7800_SOP8_906

Tên hàng: A7800, HP7800, HCPL-7800 SOP8 Photocoupler opto cách ly quang;
Mã: A7800_SOP8;
Kiểu chân: dán SOP-8;
Hàng tương đương: A7800, A7800A, HCPL-7800; HCPL7800 SOP8 Photocoupler opto cách ly quang;
Mã kho: A7800_SOP8_906

Tags: , ,